X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..


STATUT RADY SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Na mocy ustawy 425 (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.) dyrektor szkoły powołuje Radę Szkoły na łączny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Siedzibą Rady Szkoły jest budynek Gimnazjum Nr 25.

Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej, służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnętrznych szkoły.

Rada Szkoły składa się w równych częściach z przedstawicieli rodziców wybranych na zebraniach rodzicielskich, przedstawicieli uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski oraz nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną.

W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub zaproszone przez przewodniczącego inne osoby znane ze swej aktywności w środowisku szkoły oraz inni chętni – z wyjątkiem posiedzeń zamkniętych.

Rada Szkoły wybiera spośród siebie przewodniczącego i uchwala regulamin swojej działalności.

ROZDZIAŁ II

§ 1

Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie. Dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i przez Radę Szkoły chronioną.

Rada Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną dąży do stworzenia uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju.

§ 2

Rada Szkoły inicjuje i wspiera eksperymenty i nowatorstwo organizacyjne na rzecz szkoły i środowiska.

§ 3

Rada Szkoły uchwala statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną.

Rada Szkoły wyraża zgodę na przedłużenie kadencji Dyrektora szkoły na kolejnych 5 lat lub na czas nieokreślony (Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.).

Rada Szkoły wyraża zgodę na powołanie przez Dyrektora stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działanie wychowawcze wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Rada Szkoły opiniuje:
- plan finansowy szkoły oraz przedstawia wnioski w sprawie wydatkowania na potrzeby szkoły środków pozabudżetowych;
- plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz projekty nowelizacji i eksperymentów pedagogicznych, a także inne sprawy istotne dla szkoły;
- decyzję powierzenia funkcji dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;
- decyzję powierzenia funkcji kierowniczej lub odwołania z tej funkcji (w tym wicedyrektora) kandydatowi ustalonemu przez Dyrektora szkoły;
- wnioski w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników szkoły.

Rada Szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.

Rada Szkoły występować może do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora lub nauczyciela. Wnioski te mają charakter wiążący.

Rada Szkoły może występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole.

§ 4

Rada Szkoły przyjmuje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły od rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów.

Rada Szkoły współpracuje z Dyrektorem szkoły w wykonywaniu jego zadań statutowych w kierowaniu placówką.

§ 5

Rada Szkoły przedstawia do realizacji Dyrektorowi szkoły swoje uchwały podjęte na posiedzeniu Rady.

§ 6

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady.

ROZDZIAŁ III

Organa Rady Szkoły

§ 1

Organami Rady Szkoły są:

  1. Ogólne Zebranie Rady Szkoły
  2. Prezydium Rady Szkoły w składzie:
    - przewodniczący Rady Szkoły
    - wiceprzewodniczący Rady Szkoły
    - sekretarz Rady Szkoły

§ 2

Rada Szkoły działa kolegialnie. Posiedzenia zwoływane są raz w miesiącu lub w razie potrzeby na wniosek przewodniczącego oraz uzasadniony wniosek Dyrektora szkoły.

§ 3

Decyzje Rady Szkoły podejmowane są przy obecności co najmniej 50% + 1 jej członków.

§ 4

Rada Szkoły ustala roczny plan swojej pracy. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata, z możliwością corocznej zmiany 1/3 jej członków.

§ 5

Na czele Rady Szkoły stoi jej przewodniczący, który reprezentuje Radę na zewnątrz oraz w kontaktach z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną.

Funkcja przewodniczącego Rady Szkoły może być przedłużana na następną kadencję po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ogólne Zebranie Rady Szkoły całokształtu jego pracy w minionej kadencji.

§ 6

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Szkoły, przygotowuje porządek obrad i przewodniczy jej obradom. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.

ROZDZIAŁ IV

Zmiany statutu i rozwiązanie Rady Szkoły

§ 1

Niniejszy statut może być nowelizowany przez Ogólne Zebranie Rady Szkoły przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. Wszelkie zmiany podejmowane są większością głosów.

§ 2

Rada Szkoły może rozwiązać się przed upływem kadencji w wyniku tajnego głosowania, na wniosek 2/3 członków.


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: