X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

SAMORZĄD UCZNIOWSKIOpiekun SU – Elżbieta Miksa
58 341 4915 w. 28
e.miksa.gim25@onet.eu

Przewodnicząca SU - Julia Franceson

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców,
 2. przedstawianie radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 3. współdecydowanie o:
  • formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych,
  • sprawach porządkowych - strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego itp.,
  • systemie nagradzania i karania uczniów,
 4. obrona ucznia wobec którego została orzeczona kara,
 5. wnioskowanie o powołanie rady szkoły I kadencji.
Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na terenie szkoły, jego członkami są wszyscy uczniowie, współgospodarze szkoły.
 2. Interesy społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora, Rady Pedgogicznej, Rady Rodziców oraz poza terenem szkoły reprezentuje Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa nauczyciel - opiekun wytypowany przez Dyrekcję szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Uczniowskiego.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
  1. opiniowanie praw dotyczących życia szkoły, a zwłaszcza realizacji podstawowych praw ucznia
  2. organizacja imprez kulturalnych,oświatowych oraz rozrywkowych na terenie szkoły według corocznie sporządzonego planu
  3. aktywizowanie uczniów do tworzenia twórczej i przyjaznej atmosfery w szkole
  4. inspirowanie wspólnych akcji, niesienie pomocy ludziom potrzebującym
  5. przestrzeganie demokratycznych form wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
  6. dbanie o porządek i bezpieczeństwo szkoły
 5. Samorząd Uczniowski zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Ogólne zebranie Samorządu Uczniowskiego dokonuje:
  • oceny pracy Rady Samorządu Uczniowskiego oraz udziela jej absolutorium
  • ustalenia i zatwierdzenia planu pracy
  • zatwierdzenia rozdziału funduszy będących w dyspozycji Samorządu Uczniowskiego
  • dokonuje zmian i uzupełnień w regulaminie Samorządu Uczniowskiego
  • zatwierdza kandydatów na najbliższe wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
 6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  • przewodniczący
  • zastępca
  • członkowie sekcji kulturalno-rozrywkowej
  • członkowie sekcji dekoracyjnej
  • osoby odpowiedzialne za prowadzenie radiowęzła
  • dwie osoby reprezentujące Samorząd Uczniowski w Gdańskim Sejmiku Samorządów Uczniowskich
 7. Wybory przewodniczącego i zastępcy Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się co roku w listopadzie, w wyborach powszechnych, zgodnie z opracowaną ordynacją wyborczą. Osoby, które otrzymały największą liczbę głosów stają się przedstawicielami uczniów
 8. Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Samorządu Uczniowskiego są wybieran przez przewodniczącego i zastępcę spośród osób chętnych do pracy w Radzie. W przypadku dużej liczby osób chętnych przeprowadzanie jest głosowanie wśród Samorządów Klasowych.
 9. Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu.
 10. Do zadań Rady należy:
  1. sporządzanie planu pracy dotyczącego organizacji imprez na terenie szkoły w terminie do 30 września i przedstawienie go ogółowi uczniów (po wyborach nowa Rada może wprowadzić do planu swoje poprawki)
  2. czuwanie nad realizacją powyższego planu
  3. uzgadnianie form i terminów organizowanych imprez
  4. informowanie społeczności szkolnej o działalnośći i wynikach pracy na tablicy informacyjnej Rady Samorządu Uczniowskiego
  5. reprezentowanie spraw uczniów wobec Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej w przypadku łamania praw ucznia i w innych spornych sprawach
  6. dysponowanie funduszem Samorządu Uczniowskiego zgodnie z wytycznymi zebrania ogólnego
  7. formowanie wniosków do pracy na podstawie bezpośrednich kontaktów z koleżankami i kolegami
  8. wnioskowanie do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej o nagradzanie osób szczególnie aktywnych i zaangażowanych w działalność na rzecz szkoły
  9. zwoływanie w porozumieniu z opiekunem nadzwyczajnych zebrań Samorządu Uczniowskiego
  10. wybór swoich przedstawicieli - uczniów do Rady Szkoły
 11. W razie nie wypełniania obowiązków związanych z pełnioną funkcją członek Rady może być upomniany lub odwołany na zebraniu ogólnym Samorządu Uczniowskiego.
 • Irena Gondek
 • 14/10/2015

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - OTRZĘSINY KLAS I

 • Bogna Gondek
 • 29/05/2015

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SU

 • Bogna Gondek
 • 21/04/2015

FUNNY DAYS - "DZIWNE PRZEBRANIA"

 • Elżbieta Miksa
 • 17/03/2015

DZIEŃ PIŻAMOWY

 • Bogna Gondek
 • 16/01/2015

BAL KARNAWAŁOWY


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: