X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..


REGULAMIN RADY SZKOŁY

Postanowienia ogólne

Rada Szkoły Gimnazjum Nr 25 w Gdańsku powstała w wyniku zmian organizacyjnych w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 18 w Gdańsku; dotychczasowa Rada Szkoły ZKPiG Nr 18 uległa rozwiązaniu; za zgodą nauczycieli, rodziców i uczniów powołano nową.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Rada Szkoły jest powoływana na okres trzech lat szkolnych.

Rada Szkoły powołuje komisję organizacyjną na czas wyborów do Rady Szkoły oraz odwołania członków Rady Szkoły. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu Rady Szkoły, w przypadku konieczności dokonania większych zmian, bez względu na ich przyczynę, następuje rozwiązanie Rady Szkoły.

W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor szkoły.

Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.

Rada Szkoły może organizować spotkania z przedstawicielami oświatowych instytucji nadrzędnych i innych.

Każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniu Rady Szkoły, terminy posiedzeń Rady Szkoły są jawne.

Wyznaczony członek Rady Szkoły opiekuje się tablicą informacyjną Rady.

Skład Rady Szkoły

Rada Szkoły Gimnazjum nr 25 składa się z 15 członków:
- 5 przedstawicieli Rady Pedagogicznej
- 5 przedstawicieli rodziców
- 5 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Rady Szkoły powoływani są w drodze wyborów jawnych lub tajnych (wg decyzji zebranych), przeprowadzonych w czasie:
- posiedzenia Rady Pedagogicznej
- zebrania przedstawicieli rodziców (“trójek klasowych”)
- zebrania Samorządu Uczniowskiego

Termin wyborów do Rady Szkoły upływa 30 września, po zakończeniu trzyletniej kadencji poprzedniej Rady Szkoły.

Wybory uzupełniające do 1/3 składu Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeby w dowolnym terminie.

Członkowie Rady Szkoły na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezydium Rady Szkoły w składzie:
- przewodniczący
- “pierwszy” wiceprzewodniczący (d/s wychowawczych)
- “drugi” wiceprzewodniczący (d/s gospodarczo-finansowych)
- sekretarz

Wygaśnięcie kadencji członków Rady Szkoły następuje:
- po 3-letnim okresie kadencji
- przy braku aktywności, na wniosek przewodniczącego, zatwierdzony uchwałą Rady Szkoły
- na własną prośbę
- w wyniku zmiany pracy przez nauczyciela (dotyczy przedstawiciela RP)
- w wyniku opuszczenia szkoły przez ucznia (dotyczy ucznia i jego rodzica)

Prawa i obowiązki członka Rady Szkoły

Do obowiązków członka Rady Szkoły należy:
- systematyczne i czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Szkoły
- konsekwentna realizacja uchwał podjętych na posiedzeniach Rady Szkoły
- aktywne uczestniczenie w życiu szkoły poprzez udział w: imprezach oraz uroczystościach szkolnych i klasowych, spotkaniach rad klasowych

Do zadań przewodniczącego Rady Szkoły należy:
- kierowanie pracami Rady Szkoły
- organizowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Szkoły oraz “trójek klasowych”
- przewodniczenie posiedzeniom ogólnym Rady Szkoły
- współpraca z dyrekcją szkoły w celu koordynacji działań wszystkich organów funkcjonujących w szkole
- reprezentowanie Rady Szkoły na zewnątrz

Do zadań wiceprzewodniczącego Rady Szkoły należy:
- zastępowanie przewodniczącego w pracach Rady Szkoły podczas jego nieobecności; w przypadku nieobecności przewodniczącego zastępuje go “pierwszy” wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności “pierwszego” zastępuje obu “drugi” wiceprzewodniczący
- “pierwszy” wiceprzewodniczący koordynuje prace Rady Szkoły w sprawach wychowawczych, przekazuje Radzie informacje na temat problemów młodzieżowych, wychowawczych i dyscypliny na terenie szkoły, jest łącznikiem pomiędzy Radą Szkoły a Radą Pedagogiczną
- “drugi” wiceprzewodniczący koordynuje prace Rady Szkoły w sprawach gospodarczo-finansowych, a w szczególności: dokonuje bieżącej kontroli zgodności realizacji z ustalonym planem finansowym, współpracuje z księgową Rady Szkoły w celu wyeliminowania nieprawidłowości
- sekretarz protokołuje posiedzenia Rady Szkoły

Działalność gospodarcza Rady Szkoły

Fundusze Rady Szkoły
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły gromadzi fundusze z:
- dobrowolnych składek wpłacanych przez rodziców i inne osoby
- działalności gospodarczej
- przekazów firm sponsorujących szkołę

Zgromadzone fundusze Rady Szkoły przeznacza się na:
- pomoc finansową dla dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (wg planu finansowego Rady)
- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wycieczek oraz imprez szkolnych
- zakup środków dydaktycznych
- nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej (zgodnie ze Statutem Szkoły)
- prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w sytuacjach awaryjnych, w przypadku braku innych funduszy na ten cel

Wysokość miesięcznych wpłat ustala i zatwierdza Rada Szkoły w każdym roku szkolnym, na pierwszym swoim posiedzeniu.

Zadeklarowane kwoty miesięcznych składek rodzice wpłacają kasjerowi Rady Szkoły. Istnieje możliwość wpłacania składek wychowawcy lub powołanemu do tego rodzicowi z trójki klasowej.

Składki powinny być rozliczone z kasjerem Rady Szkoły do 15-tego każdego miesiąca. Wpłaty powinny być odnotowane na listach zbiorczych, na bloczku KP oraz w "zeszycie wpłat klasowych".

Preliminarz budżetowy Rady Szkoły zatwierdza zebranie ogólne Rady Szkoły w formie uchwały, nie później niż do końca października każdego roku szkolnego.

Za prawidłową gospodarkę funduszami Rady Szkoły oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej odpowiada:
- przed Radą Szkoły i ogółem rodziców - “drugi” wiceprzewodniczący
- przed władzami z zewnątrz - przewodniczący Rady i dyrektor szkoły

Rada Szkoły może zatrudnić kasjera i księgową na umowę o dzieło. Otrzymują oni wynagrodzenie z funduszu Rady w wysokości uchwalonej przez zebranie ogólne Rady Szkoły.

Do zadań kasjera należy:
- przyjmowanie wpłat
- odprowadzanie pobranej gotówki do banku
- podejmowanie gotówki z banku
- przechowywanie czeków finansowych Rady Szkoły
- wydawanie rodzicom dowodów wpłaty dla Urzędu Skarbowego
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Szkoły (w miarę potrzeb)

Do zadań księgowej należy:
- prowadzenie rachunkowości Rady Szkoły
- kontrola dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym
- dokonywanie kontroli zgodności faktycznego stanu gotówki w kasie ze stanem księgowym
- składanie miesięcznych sprawozdań Radzie Szkoły i informowanie o stanie konta
- zamknięcie kont i sporządzenie bilansu po zakończeniu roku szkolnego
- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- sporządzanie raportów klasowych za okresy miesięczne w terminie do 10-go następnego miesiąca
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Szkoły (w miarę potrzeb)

Korekty w planie finansowym Rady Szkoły dokonuje zebranie ogólne w formie uchwały.

W okresie między posiedzeniami Rady Szkoły, decyzje w sprawach finansowych podejmuje prezydium większością głosów, o czym informuje członków Rady Szkoły na najbliższym zebraniu ogólnym.

Rachunki oraz listy płac księgowej podpisuje przewodniczący Rady Szkoły i dyrektor szkoły oraz “drugi” wiceprzewodniczący za zgodność pod względem merytorycznym.

Rada Szkoły na pierwszym zebraniu ogólnym upoważnia członków prezydium do otwarcia rachunku bankowego i dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie.


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: